Area: Tokyo|Taiken Japan

ALL 543Saitama 24Tokyo 328Chiba 32Kanagawa 86Gunma 17Tochigi 21Ibaraki 4

Sumo 2017: A New Dawn