Tag: Kimono

Inexpensive Maiko Encounters and Kimono Cosplay in Kyoto
Braving the Rain: Strolling Through Kyoto's Gion District
Kimono Dressup in Kyoto
Celebrating the Kimono: Kimono No Hi