Area: Ibaraki

ALL 604Chiba 33Gunma 18Ibaraki 6Kanagawa 93Saitama 25Tochigi 27Tokyo 362

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life