Area: Ibaraki

ALL 580Chiba 32Gunma 18Ibaraki 5Kanagawa 92Saitama 24Tochigi 26Tokyo 344

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life