Area: Ibaraki

ALL 597Chiba 33Gunma 18Ibaraki 6Kanagawa 93Saitama 24Tochigi 27Tokyo 357

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life