Area: Ibaraki

ALL 633Chiba 33Gunma 20Ibaraki 7Kanagawa 95Saitama 32Tochigi 27Tokyo 374

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life