Area: Ibaraki

ALL 589Chiba 33Gunma 18Ibaraki 5Kanagawa 93Saitama 24Tochigi 26Tokyo 351

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life