Area: Ibaraki

ALL 585Chiba 33Gunma 18Ibaraki 5Kanagawa 92Saitama 24Tochigi 26Tokyo 348

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life