Area: Ibaraki

ALL 620Chiba 33Gunma 18Ibaraki 6Kanagawa 95Saitama 30Tochigi 27Tokyo 369

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life