Area: Ibaraki

ALL 650Chiba 35Gunma 20Ibaraki 7Kanagawa 99Saitama 32Tochigi 27Tokyo 384

Inbound to Ibaraki
Mount Tsukuba : High on Life