Area: Ibaraki

ALL 530Saitama 23Tokyo 320Chiba 32Kanagawa 85Gunma 17Tochigi 20Ibaraki 4

Mount Tsukuba : High on Life